Ed Pribyl - Folk Artist
Sitting President (Abe Lincoln)